Informacje dla rodziców
2013-10-23
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z załącznikami

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających     w szczególności;

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele i specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej "specjalistami".

 

Więcej informacji, przykłady postępowań  i druki wniosków w załączniku.

Jacek Goc - Dyrektor Szkoły
Pobierz

2013-10-07
Informacja o ubezpieczeniach

Deklaracja o rezygnacji z pośrednictwa szkoły w ubezpieczeniu dziecka

Wniosek o  zwolnienie z płacenia składki na ubezpieczenie dziecka

Wniosek o  obniżenie składki na ubezpieczenie dziecka

Sekretariat uczniowski

2013-10-01
Zasady dokumentowania nieobecności, usprawiedliwiania i udzielania zwolnień

        Sieradz, 2 października 2013 r.

Szanowni Państwo

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę dzieci ustala się następujące zasady odnotowywania, zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu (nie dotyczy semestralnych i rocznych zwolnień z wf – informacja na stronie szkoły www.sp4sieradz.pl ).

1.    Każda nieobecność dziecka podczas zajęć lekcyjnych zostaje odnotowana w dzienniku elektronicznym.

2.    Podstawą odnotowania nieobecności jest sprawdzenie przez nauczyciela listy obecności uczniów i zaznaczenie tego faktu w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel dokonuje również poprawki w przypadku spóźnienia się ucznia na zajęcia lekcyjne.

3.    Usprawiedliwień nieobecności dokonują wychowawcy klas. Usprawiedliwień dokonuje się na podstawie: ...

Więcej informacji znajduje się w załączniku .

Jacek Goc-Dyrektor
Pobierz
Skomentuj ten artykuł

2012-10-17
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SIERADZU

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 83 poz. 562 ze zm.)

§ 8 ust. 1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii”.

 

Procedura ubiegania się o zwolnienie z wychowania fizycznego

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza specjalistę.

3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

4. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego, drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych
w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

5. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie do dyrektora szkoły (załącznik nr 1), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

6. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza

7. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.

8. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać
za pośrednictwem dyrektora do Łódzkiego Kuratora Oświaty.

9. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia, wychowawca ucznia oraz rodzic (prawny opiekun).

10. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny,
to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

12. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2) rodziców (opiekunów prawnych) złożonego u dyrektora szkoły i po uzyskaniu jego zgody. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

13. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic (prawny opiekun) składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy
z uczniem.

Poniżej załączniki do pobrania w formie plików worda.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

sekretariat uczniowski