Informacje dla rodziców
2015-07-09
Rządowy Program „Wyprawka szkolna ” w roku szkolnym 2015/2016

Wniosek Nr 1 – Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2015 r. (dotyczy uczniów klas III szkoły podstawowej i IV technikum) – ze względu na kryterium dochodowe

Wniosek Nr 2 – Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników w 2015 r. (dotyczy uczniów klas III szkoły podstawowej i IV technikum) – ze względu na art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wniosek Nr 3 – Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r. (dotyczy uczniów niepełnosprawnych)

Kwoty dofinansowania przysługujące poszczególnym grupom uczniów


2015-06-09
Wyprawka dla pierwszoklasisty oraz informacje o mundurkach.

Pobierz plik wyprawka szkolna

Informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmowanie zamówień na mundurki szkolne na rok 2015/2016.

Zamówienia prosimy składać do dnia 31.07.2015 r.  

w sekretariacie szkoły.


Pobierz formularz zamówienia na mundurki


2015-05-18
Dzień otwartej szkoły


2014-09-17
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Biblioteka
Pobierz

2014-08-12
Wyprawka szkolna

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu informuje
o możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wyprawki szkolnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. 

1. Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

·         uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego
, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy
z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz.1456,
z późn. zm.), tj. 539 zł  netto na jedną osobę w rodzinie;

·         uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,     w przypadkach określonym w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ.U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w kasach II, III i VI szkoły podstawowej i klasie III szkoły ponadgimnazjalnej,

       3. Pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników objęto także uczniów:

·         słabowidzących,

·         niesłyszących,

·         słabosłyszących

·         z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

·         z autyzmem, w tym z zespołem  Aspergera,

·         z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

·      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I ,gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jeżeli jedną
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również  zakup materiałów edukacyjnych,
o których mowa w art.3 pkt.24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

 

4. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców   
     zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą  
     przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 najpóźniej do dnia 12 września 2014 r.
 
 


pobierz plik z informacjami
pobierz wniosek
Sekretariat uczniowski

2013-10-23
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z załącznikami

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających     w szczególności;

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele i specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej "specjalistami".

 

Więcej informacji, przykłady postępowań  i druki wniosków w załączniku.

Jacek Goc - Dyrektor Szkoły
Pobierz

2013-10-07
Informacja o ubezpieczeniach

Deklaracja o rezygnacji z pośrednictwa szkoły w ubezpieczeniu dziecka

Wniosek o  zwolnienie z płacenia składki na ubezpieczenie dziecka

Wniosek o  obniżenie składki na ubezpieczenie dziecka

Sekretariat uczniowski

2013-10-01
Zasady dokumentowania nieobecności, usprawiedliwiania i udzielania zwolnień

        Sieradz, 2 października 2013 r.

Szanowni Państwo

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę dzieci ustala się następujące zasady odnotowywania, zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu (nie dotyczy semestralnych i rocznych zwolnień z wf – informacja na stronie szkoły www.sp4sieradz.pl ).

1.    Każda nieobecność dziecka podczas zajęć lekcyjnych zostaje odnotowana w dzienniku elektronicznym.

2.    Podstawą odnotowania nieobecności jest sprawdzenie przez nauczyciela listy obecności uczniów i zaznaczenie tego faktu w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel dokonuje również poprawki w przypadku spóźnienia się ucznia na zajęcia lekcyjne.

3.    Usprawiedliwień nieobecności dokonują wychowawcy klas. Usprawiedliwień dokonuje się na podstawie: ...

Więcej informacji znajduje się w załączniku .

Jacek Goc-Dyrektor
Pobierz
Skomentuj ten artykuł

2012-10-17
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SIERADZU

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 83 poz. 562 ze zm.)

§ 8 ust. 1 „Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii”.

 

Procedura ubiegania się o zwolnienie z wychowania fizycznego

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza specjalistę.

3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

4. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego, drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych
w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

5. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie do dyrektora szkoły (załącznik nr 1), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

6. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza

7. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.

8. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać
za pośrednictwem dyrektora do Łódzkiego Kuratora Oświaty.

9. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia, wychowawca ucznia oraz rodzic (prawny opiekun).

10. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny,
to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

12. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2) rodziców (opiekunów prawnych) złożonego u dyrektora szkoły i po uzyskaniu jego zgody. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

13. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic (prawny opiekun) składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy
z uczniem.

Poniżej załączniki do pobrania w formie plików worda.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

sekretariat uczniowski