Informacje dla rodziców
2015-11-04
Sposób przekazywania informacji o oklasyfikacji za I okres klasy I-III

Szanowni Państwo !

W klasach I-III , a zwłaszcza w klasach pierwszych także zmieniamy sposób informowania  o wynikach klasyfikacji. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców i wierzymy , że taka  forma pozwali na intensywniejszy kontakt na linii nauczyciel - rodzic .

Wszystkie nasze zmiany organizacyjne mają na celu pogłebienie współpracy z rodzicami i bieżącego wspólnego nadzoru nad efektami nauki dzieci.

Wierzymy, że zmiany wymagające również od rodziców większego nakładu czasu spotkają się ze zrozumieniem, gdyż ich celem jest wyłącznie jak najlepsza opieka wychowawcza i wsparcie dydaktyczne naszych dzieci.

Po zakończeniu cyklu spotkań poprosimy Państwa o opinię na temat wdrożonych zmian.

Z wyrazami szacunku

Jacek Goc - Dyrektor Szkoły

Pobierz
Skomentuj ten artykuł

2015-11-04
Jakie są kryteria oceny zachowania ?

Szanowni Państwo !

Wraz ze zmianą Ustawy o Systemie Oświaty uściślone zostały kryteria oceniania zachowania. Mają one obecnie moc ustawy sejmowej i są jednolite dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół pnadgimnazjalnych. Oczywiście szkoły powinny dostosować i uszczegółowić je adekwatnie do wieku dzieci i statutowych zapisów. W załączniku przedstawiamy kryteria dla naszych najmłodszych uczniów.

Jacek Goc - Dyrektor Szkoły

Pobierz
Skomentuj ten artykuł

2015-11-02
Klasyfikacja okresowa klas IV-VI - zmiany w ocenach i przekazywaniu informacji

Szanowni Państwo

Powoli zbliża się termin pierwszego podsumowania wyników w bieżącym roku szkolnym. Przed klasyfikacją listopadową przypominamy zakres zmian, jakie nastąpiły na skutek modyfikacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania.

Zmienił sie przede wszystkim sposób oceniania w przedmiotach: wf, plastyka, zajęcia techniczne i muzyka, a w klasach IV zmianie ulegnie także forma oceny - będzie miała ona postać komentarza opisowego do oceny cyfrowej.

W klasach IV inny bedzie także spoób przekazywania informacji o wynikach klasyfikacji. Planowane są indywidualne spotkania wychowawcy z rodzicem i uczniem.

Szczegóły tych zmian znajdą Państwo w załączonych dokumentach. Jeżeli taki sposób informowania zyska Państwa uznanie będziemy wprowadzać go na kolejnych poziomach klas.

Jacek Goc - Dyrektor Szkoły

Skomentuj ten artykuł

2015-11-02
Sposób przekazywania informacji klasy IV-VI

Tekst

Pobierz
Skomentuj ten artykuł

2015-11-02
oceny klasyfikacyjne z wf

Tekst

Pobierz
Skomentuj ten artykuł

2015-11-02
oceny klasyfikacyjne z plastyki muzyki i zajęc technicznych

Tekst

Pobierz
Skomentuj ten artykuł

2015-11-02
ocena zachowania

Tekst

Pobierz
Skomentuj ten artykuł

2015-09-24
WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI


2015-09-17
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Pobierz

2015-09-10
Rządowy Program „Wyprawka szkolna ” w roku szkolnym 2015/2016
Kwoty dofinansowania przysługujące poszczególnym grupom uczniów


2015-06-09
Wyprawka dla pierwszoklasisty oraz informacje o mundurkach.

Pobierz plik wyprawka szkolna

Informujemy, że rozpoczęliśmy przyjmowanie zamówień na mundurki szkolne na rok 2015/2016.

Zamówienia prosimy składać do dnia 31.07.2015 r.  

w sekretariacie szkoły.


Pobierz formularz zamówienia na mundurki


2013-10-23
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z załącznikami

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających     w szczególności;

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele i specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej "specjalistami".

 

Więcej informacji, przykłady postępowań  i druki wniosków w załączniku.

Jacek Goc - Dyrektor Szkoły
Pobierz

2013-10-01
Zasady dokumentowania nieobecności, usprawiedliwiania i udzielania zwolnień

        Sieradz, 2 października 2013 r.

Szanowni Państwo

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę dzieci ustala się następujące zasady odnotowywania, zgłaszania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu (nie dotyczy semestralnych i rocznych zwolnień z wf – informacja na stronie szkoły www.sp4sieradz.pl ).

1.    Każda nieobecność dziecka podczas zajęć lekcyjnych zostaje odnotowana w dzienniku elektronicznym.

2.    Podstawą odnotowania nieobecności jest sprawdzenie przez nauczyciela listy obecności uczniów i zaznaczenie tego faktu w dzienniku elektronicznym. Nauczyciel dokonuje również poprawki w przypadku spóźnienia się ucznia na zajęcia lekcyjne.

3.    Usprawiedliwień nieobecności dokonują wychowawcy klas. Usprawiedliwień dokonuje się na podstawie: ...

Więcej informacji znajduje się w załączniku .

Jacek Goc-Dyrektor
Pobierz
Skomentuj ten artykuł